И З В Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен:14.10.2015.године у дневном листу "Глас Српске".

Ужа научна/уметничка област:Спортске и рехабилитационе науке, ужа образовна област Кинезиологија индивидуалних спортова – предмет Ритмичка гимнстика и плес

Назив факултета:Факултет физичкогваспитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву

Број кандидата који се бирају: један (1)

Број пријављених кандидата: један (1)

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Татјана (Софрен) Ћеремиџић

Датум и место рођења: 02.01.1976. године, Сарајево

Установе у којима је био запослен: 01.10.2000. године, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Звања/ радна места:aсистент, виши асистент, доцент

Научна/уметничка област: Спортске и рехабилитационе науке

2. Биографија, дипломе и звања

Оснoвне студије

Назив институције: Факултет физичке културе, Универзитет  у Српском Сарајеву

Место и година завршетка: Српско Сарајево, 2000. године

Постдипломске студије

Назив институције: Факултет физичке културе, Универзитет у Источном Сарајеву

Место и година завршетка: Источно Сарајево, 2006. године

Назив магистарског рада: Ефекти програмираног рада на базичне моторичке способности (флексибилност и координцију) и њихов утицај на извођење сложених моторичких структура у ритмичкој гимнастици

Ужа научна/уметничка област: Спортске и рехабилитационе науке, ужа образовна област Кинезиологија индивидуалних спортова – предмет  Ритмичка гимнастика и плес

Докторат

Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Место и година завршетка: Источно Сарајево, 2009. године

Назив дисертације: Релације антрополошких димензија са успјехом у ритмичкој гимнастици и плесовима

Ужа научна/уметничка област: Спортске и рехабилитационе науке, ужа образовна област Кинезиологија индивидуалних спортова – предмет  Ритмичка гимнастика и плес

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Факултет физичке културе, Универзитета у Српском Сарајеву – асистент на наставном предмету Ритмичко-спортска гимнастика и плес (од 2000. до 2006. године)

Факултет физичке културе, Универзитета у Источном Сарајеву – виши асистент на наставном предмету Ритмичко-спортска гимнастика и плес (од 2006. до 2011. године)

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву – доцент на наставном предмету Ритмичка гимнастика и плес (од 2011. године до данас)

3. Научна/уметничка делатност кандидата

1. Радови пре првог и/или  последњег избора/реизбора

Ћеремиџић, Т. (2006) Разлике у снази код гимнастичара и ученика, Спорт и здравље, Факултет физичке културе,  Источно Сарајево, година I, број 1, стр. 87-91

Ћеремиџић,Д., Ћеремиџић, Т., Крсмановић, Ц. (2006) Повезаност антропометријских карактеристика са моторичким способностима кошаркаша јуниорске репрезентације Републике Српске, Зборник радова Антрополошки статус и физичка активност деце и омладине, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, стр. 155-164

Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т. (2006) Повезаност моторичких способности са ситуационо-моторичким способностима јунирске репрезентације Републике Српске, Зборник радова Антрополошки статус и физичка активност деце и омладине, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, стр. 165-172

Ћеремиџић, Т. (2007) Релације флексибилности и сложених моторичких структура у ритмичкој гимнастици код студената, Спoрт и здравље, Факултет физичке културе, Источно Сарајево, година II, број 1, стр. 99-103

Ћеремиџић, Т. (2008) Предиктивна вриједност координације на извођење сложених моторичких структура у ритмичкој гимнастици, Спорт и здравље, Факултет физичке културе, Источно Сарајево, година III, број 1, стр.  47-52

Ћеремиџић, Т. (2010) Утицај моторичких способности на успјешност у извођењу друштвених плесова, Спорт и здравље, Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево, година V, број 1, стр. 152-156

Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т. (2010) Разлике у моторичким и ситуационо-моторичким способностима кошаркаша различитог статуса у екипи, 3. Међународни симпозијум Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла, стр. 204-208

Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т. (2010) Разлике у ситуационој ефикасности између тимова НЛБ и НБА лиге у регуларном дијелу сезоне, Спорт и здравље, Источно Сарајево, година V, број 2, стр. 152-156

Ћеремиџић, Т., Ћеремиџић, Д. (2010) Утицај морфолошких карактеристика на ефикасност  у извођењу друштвених плесова код студената, 3. Међународни симпозијум Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла, стр. 208-212

2. Радови после последњег избора/реизбора

Шиљеговић, Т., Ћеремиџић, Т., Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, В. (2011) Утицај програмираног тренинга на повећање снаге код студената, 4. Међународни симпозијум Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла, стр. 403-408

Кратак приказ: Истраживање је спроведено на узорку од 43 испитаника – студента Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, мушког пола, узраста од 20 до 22 године, који су били обухваћени редовном практичном наставом на Факултету из предмета Теорија спортског тренинга. Основни циљ био је утврдити утицај програмиране наставе у временском трајању од 3 месеца (36 часова) на повећање нивоа снаге. Примењено је 6 моторичких тестова за процену нивоа репетитивне и експлозивне снаге. Резултати су показали да је примењени програмирани рад позитивно утицао на повећање снаге на финалном мерењу у односу на иницијално мерење.

Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т., Шиљеговић, Т. (2012) Разлике антропометријских, моторичких и ситуационо-моторичких способности полазника школе фудбала, 5. Међународни симпозијум Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла, стр. 31-35

Кратак приказ: Циљ овог рада је утврђивање разлика између младих фудбалера старости 11 и 12 година ± 6 месеци који тренирају најмање једну годину у школама фудбала на простору Семберије  и Романије, као и да се укаже на евентуалне недостатке у појединим истраживачким просторима. Узорак испитаника чинило је 14 здравих фудбалера Школе фудбала "Олимп" из Пала и 15 здравих фудбалера Школе фудбала "Олимп" из Бијељине. Разлике у антрополошким димензијама на мултиваријантном нивоу су утврђене дискриминационом анализом и нису статистички значајне. Разлике на униваријантном нивоу су утврђене т-тестом за независне узорке. Статистички значајне разлике утврђене су у две од четири тестиране варијабле из простора моторичких способности. Из добијених резултата се може закључити да су дечаци који тренирају у Школи фудбала "Олимп" из Пала постигли боље резултате у простору експлозивне снаге и брзине, док разлике у осталим истраживачким просторима нису статистички значајне. Простор ситуационе моторике , као и простор антропометрије се статистички не разликују, што иде у прилог чињеници да су програми за развој технике фудбала слични и прилагођени узрасту, као и да је селекција у обе школе фудбала добро спроведена, тако да имамо полазнике који се по грађи тела не разликују. Ово се може приписати складном биолошком и хронолошком расту.

Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т. (2012) Разлике у ситуационој ефикасности између тимова Adriatic Basketball Lige i Evro Lige у сезони 2012, Спорт и здравље, Источно Сарајево, година VII, број 1-2, стр. 38-42

Кратак приказ: Истраживање је спроведено с циљем да се утврде разлике између екипа АБА и ЕВРО лиге у сезони 2011/2012, у осам стандардних показатеља ситуационе ефикасности у кошаркашкој игри. Мултиваријантном анализом варијансе и студентовим т-тестом добијени су резултати који указују на разлику између екипа АБА и ЕВРО лиге. Екипе из ЕВРО лиге позитивно најбоље дефинишу варијабле укупни скок (напад и одбрана), проценат убачених лопти за један поен и освојене лопте, док екипе из АБА лиге најбоље позитивно дефинише варијабла проценат шута за два поена.

Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т. (2013) Разлике у ситуационој ефикасности између екипа завршне фазе такмичења Лиге првака 2012/2013, 6. Међународни симпозијум Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла, стр. 267-270

Кратак приказ: Истраживање је спроведено са циљем да се упореди ситуациона ефикасност и начин игре на утакмицама екипа које су се пласирале у полуфинале Лиге првака 2012/2013 године. Анализом су обухваћене све утакмице групне фазе Лиге првака, четири првопласиране екипе. На основу предходно обрађених података са званичног сајта европске фудбалске федерације (www.uefa.com), обрађени су параметри који показују ефикасност игре у нападу (ударци по лопти, успешност додавања лопте, посед лопте). Успешност напада посматрана је кроз успешне нападе који су били ефикасни, прецизни и непрецизни. Екипе које су се пласирале у финале имају више ефикасних напада, више голова унутар шеснаест метара, више голова постигнутих главом и мање непрецизних напада, док су у осталим параметрима (посед лопте, центаршутеви, број и проценат успешности додавања, голови ван шеснаест метара и прецизни напади), били лошији од екипа које се нису пласирале у финале. Резултати указују да посед лопте који је на страни екипа које се нису пласирале у финале није био пресудан фактор у остваривању резултата. У раду су такође приказани и резултати који показују параметре ситуационе ефикасности у нападу између једне групе, коју чине четири првопласиране екипе и друге групе, коју чине четири екипе које су испале у четвртфиналу. Код ових екипа сврстаних у две групе (успешни и неуспешни) посед лопте, укупан број додавања, укупан број и проценат тачних додавања и прецизни напади, (са ударцем у мету) истичу се као значајни фактори у остваривању бољег резултата. На основу овог и многих других истраживања на сличну тему тренери могу идентификовати значај средстава тактике напада која доприносе успеху у такмичењу.

Ћеремиџић, Т., Витковић, Б., Ћеремиџић, Д. (2014) Утицај моторичких способности ритмичарки на успјех у извођењу вјежбе с лоптом, 7. Међународни симпозијум Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла, стр. 85-89

Кратак приказ: Моторичке способности су оне способности које учествују у решавању моторних задатака и представљају услов за кретање. Генетски су одређене у већем или мањем степену и као латентне димензије се налазе забележене у генетском коду сваког човека. Ритмичка гимнастика спада у спортове естетско-координационог карактера, код којих преовлађују ацикличне структуре кретања. У овом спорту потребно је савладати кретне структуре које су унапред задате  и увежбане са наглашеним естетским моментом, који одаје утисак савршенства и лепоте покрета. Због тога се од ритмичарки захтева поседовање високог нивоа сензомоторних способности, које омогућавају савршено извођење вежби у облику увежбаних композиција. Колики је значај неких моторичких способности ритмичарки на извођење вежби у ритмичкој гимнастици, представља и основни проблем овог рада. Истраживање је спроведено на узорку 52 девојчице ритмичког клуба "Олимпик" из Сарајева, узраста од 8 до 10 година (± 6 месеци). Провера моторичких способности извршена је тестирањем 14 варијабли, као и провера успешности у извођењу вежбе с лоптом. За потребе овог истраживања коришћена је Регресиона анализа и АНОВА (анализа варијансе). Резултати истраживања указују да је допринос моторичких способности на квалитет извођења вежби с лоптом значајан.

Ћеремиџић, Т., Витковић, Б., Ћеремиџић, Д. (2014). Утврђивање утицаја моторичких способности ритмичарки на успјех у извођењу вјежбе без реквизита, 7. Међународни симпозијум Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла, стр. 90-95

Кратак приказ: У овом раду предмет истраживања је само један сегмент антрополошког простора који се односи на моторичке способности ритмичарки, а то је утврђивање утицај моторичких способности ритмичарки на успех у извођењу вежбе без реквизита. Популација из које је извучен узорак испитаника за ово истраживање је дефинисана као популација чланица Ритмичког клуба "Олимпик" из Сарајева. Укупан узорак чиниле су 52 девојчице овог клуба, узраста од 8 до 10 година (±6 месеци). Провера моторичких способности извршена је тестирањем 14 варијабли, као и провера успешности у извођењу вежбе бет реквизита. Регресионом анализом су добијени резултати који наводе на закључак да је значајан утицај моторичких способности на успех у извођењу вежбе без реквизита у ритмичкој гимнастици. Посебан значај имају варијабле из простора брзине фреквенције покрета, затим експлозивне снаге ногу и динамичке равнотеже, што указује да су ове три моторичке способности значајне за успех у извођењу ове вежбе. Ритмичарке које су оствариле боље резултате на овим тестовима биле су успешније у извођењу вежбе без реквизита.

Ћеремиџић, Т. (2014) Антрополошке карактеристике плесача акробатског rock'n'roll-a, Спорт и здравље, Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево, година IX, број 2, стр. 47-55

Кратак приказ: Један од важних чинилаца у постизању врхунских резултата јесте оптимална развијеност свих потребних антрополошких карактеристика спортисте. Из године у годину све су захтевнији задаци пред плесачима акробатског rock'n'roll-a и због тог је све већа потреба за што квалитетнијом физичком припремом, што захтева  добро познавање антрополошких карактеристика плесача  акробатског rock'n'roll-a. Детаљном анализом и прегледом може се увидети које антрополошке карактеристике су од важности за овај спорт и тако унапредити тренажни рад, посебно радећи на развоју оних карактеристика које су неопходне за успех у овом спорту. Акробатски rock'n'roll-a је спорт  који је по својој структури врло сложен, јер укључује цели локомоторни систем и састоји се од низа ацикличних кретања. Од плесача захтева раст и развој свих антрополошких карактеристика. Он доприноси пожељним променама и побољшању свих сегмената моторичких, функционалних и когнитивних способности, као и морфолошких карактеристика, али и позитивном утицају који је видљив у емотивном и социјализацијском смислу.

Ћеремиџић, Т. (2014) Плес као терапија, Спорт и здравље, Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево, година IX, број 2, стр. 55-61

 Кратак приказ: Овај рад прегледно указује на неке карактеристике плеса и досадашње позитивне резултате истраживања с гледишта примене и утицаја у тарапеутске сврхе. Он указује на бројне предности плеса, који постоји од постанка човека, где је од првих егзистенционалних обележја нашао широку друштвену примену у спектру различитих могућности. Зато се овим радом указује на то да плес поред својих трансформацијских способности, као што су развијање уметничког доживљаја, формирање бојних друштвених и образовних вредности, доприносећи развоју моторичких и функционалних способности, пружа осећај слободе, али итекако доприноси учвршћивању и одржавању здравља човека. Он указује на бројне предности плеса као терапије, где се плесни покрети користе за емоционалне, бихевиоралне, когнитивне, социјалне и физичке тегобе. Терапија плесом је и заснована на чињеници да су емоције и покрети кроз плес директно повезани. Крајњи циљ терапије плесом је пронаћи здраву равнотежу ума и тела.

Ћеремиџић, Т., Витковић, Б. (2015) Значајност утицаја моторичких способности ритмичарки на успјех у извођењу вјежбе с обручем, Спорт и здравље, Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево, година X, број 1, стр. 11-17

Кратак садржај: У овом раду испитиван је утицај моторичких способности, као један од сегмената антрополошког статуса ритмичарки, на успех  у извођењу вежбе с обручем. Ритмичка гимнастика је спорт где је потребно савладати унапред задате и увежбане кретне структуре са наглашеним естетским моментом. Зато се од ритмичарки захтева поседовање високог нивоа моторичких способности које ће омогућити успешно извођење вежби у облику увежбаних композиција. Може се рећи да технички део кореографије зависи од моторичких способности ритмичарки. Савладавање елемената координисаног баратања реквизитом зависи од мануелне спретности или способности манипулације рукама, односно, елемената реквизитом. Моторичке способности се по броју и тежинама елемената телом испољавају кроз скокове, равнотежне положаје, окрете, покретљивости и др. Колики је значај моторичких способности на извођење вежбе с обручем, представља и основни проблем овог рада. Истрживање је проведено на 52 девојчице Ритмичког клуба "Олимпик" из Сарајева, узраста од 8 до 10 година (± 6 месеци). Провера моторичких способности извршена је тестирањем 14 варијабли, као и провера успешности у извођењу вежбе с обручем. Коришћена је Регресиона анализа и АНОВА (анализа варијансе). Резултати истраживања указују на то да је допринос моторичких способности значајан на успех у извођењу вежбе с обручем. Највећа повезаност се примећује код варијабли из простора брзине фреквенције покрета и флексибилности руку и раменог појаса, што указује на то да су ритмичарке које имају бржу фреквенцију покрета руку и бољу флексибилност руку и раменог појаса успешније изводиле вежбу с обручем. Закључак је да је њихова мануелна спретност руковања обручем условљена брзином и флексибилношћу руку. Анализирани резултати указују и на важност експлозивне снаге, координације и равнотеже, који су утицали на савладавање елемената телом и реквизитом.

4. Образовна делатност кандидата

1. Образовна делатност пре првог и/или последњег избора/реизбора

Објављен универзитетски уџбеник:

Доц. др  Татјана Ћеремиџић (2015), Ритмичка гимнастика

Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Источном Сарајеву

           

Менторства и чланства у комисијама магистарских  и мастер радова:

            Сретен Марковић (2013). Антрополошка обележја ученика средњих школа укључених у програм додатног вјежбања (Магистарски рад) – ментор

            Бранка Витковић (2014). Утицај базичних моторичких способности на успјех у ритмичкој гимнастици (Магистарски рад) – ментор

            Зоран Радиновић (2012). Структуралне разлике ученика и атлетичара јуниорског узраста (Магистрски рад) – председник Комисије

            Ненад Петровић (2013). Ефекти модела гимнастичких вјежби на трансформационе процесе димензија антрополошких обележја младих гимнастичара (Магистарски рад) – председник Комисије

            Александар Јовановић (2013). Разлике  у антрополошким обележјима између ватерполиста и неспортиста (Магистарски рад). – председник Комисије

Никола Илић (2012). Адаптивне промене антрополошких димензија под утицајем модела акробатике код школске деце (Магистарски рад) – члан Комисије

            Славко Драгосављевић (2012). Ставови ученика, професора и студената о увођењу нових облика рада у наставу физичког васпитања (Магистарски рад) – члан Комисије

            Ивана Арсић (2013). Разлике у антрополошким карактеристикама између рукометашица и ученица узраста од једанаест година (Магистарски рад) – члан Комисије

            Игор Тошић (2013). Утицај моторичких способности на успјешно извођење елеменете спортске гимнастике на тлу (Магистарски рад) – члан Комисије

            Бранко Лазић (2014). Идентификација пожељних особина личности наставника физичког васпитања (Мастер рад) – члан Комисије

5. Стручна делатност кандидата

1. Стручна делатност пре првог и/или последњег избора/реизбора

Наставни процес

Др Татјана Ћеремиџић је доцент на наставном предмету Ритмичка гимнастика и плес на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.У претходном периоду је је на истом наставном предмету била демонстратор, асистент и виши асистент. Током изборног периода је показивала интересовање, залагање и стручност у извођењу наставе на наставном предмету Ритмичка гимнастика и плес.

Др Татјана Ћеремиџић има петнаестогодишње искуство у реализацији наставних садржаја и програма на овом наставном предмету. Од додатних наставно-педагошких активности  и реализације садржаја из области спорта и физичког васпитања, има вишегодишње искуство у реализацији практичне наставе из Скијања, а једно извесно време је водила и практичну наставу из Спортске гимнастике. Предавач је и на другом циклусу студија на Факултету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву.

Објавила је универзитетски уџбеник Ритмичка гимнастика и више стручних и научних радова. Стручни и научни радови које је кандидат објавила указују, да се ради о зрелом и темељном истраживачу који је оријентисан како на теоријска тако и на експериментална истраживања. Била је ментор на изради две магистарске тезе, а као члан и председник комисије на осам магистарских и мастер радова.

На основу прегледа укупних педагошких активности др Татјане Ћеремиџић може се закључити да је професионално опредељења за наставно-педагошки рад у којем поседује богато искуство са афирмисаним стручно-педагошким квалитетима.

Мишљење о испуњености услова за избор

На основу свега изложеног Комисија сматра да кандидат Татјана Ћеремиџић остварује запажене резултате у свом научно-истраживачком раду из области физичког васпитања и спорта, посебно Ритмичке гимнастике и плесова. Комисија закључује да кандидат др Татјана Ћеремиџић, доцент Факултета физичког васпитања и спорта испуњава све потребне услове прописане Законом о високом образовањуза избор у звање ванредног професора за наставни предмет Ритмичка гимнастика и плес. Комисија процењује да се ради о кандидату који веома студиозно обрађује теме којима се бави, истраживањима из области плесова и ритмичке гимнастике, истражујући просторе антрополошких димензија и система тестирања за процену истих применом статистичких метода.

6. Резултат интервјуа са кандидатима

Комисија је обавила интервју са јединим пријављеним кандидатом, Татјаном Ћеремиџић, и са задовољством дошла до закључка да она испуњава све услове конкурса на који се пријавила, као и све обавезе и различите задатке како у извођењу наставе, тако и у свом научном раду.


III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На конкурс објављен 14.10.2015. године у дневном листу "Глас Српске" пријавио се један кандидат доц. др Татјана Ћеремиџић, рођена 02.01.1976. године у Сарајеву. Дипломирала је 2000. године на Факултету физичке културе Универзитета у Српском Сарајеву. Постдипломске студије завршила је на Факултету физичке културе у Источном Сарајеву 2006. године на тему Ефекти програмираног рада на базичне моторичке способности (флексибилност и координцију) и њихов утицај на извођење сложених моторичких структура у ритмичкој гимнастици, а докторску дисертацију под називом Релације антрополошких димензија са успјехом у ритмичкој гимнастици и плесовима одбранила је 2009. године на Факултету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву.

Ради на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву од 2000. године па до данас у звању асистента, вишег асистента и доцента на наставном предмету Ритмичка гимнастика и плес.

Научна делатност доц. др Татјане Ћеремиџић у претходном изборном периоду обухвата објављен уџбеник Ритмичка гимнастика, више стручних и научних радова, као и менторства и чланства у комисијама за одбрану магистарских и мастер радова.

При формулисању предлога, цењени су сви резултати, које је учесник Конкурса остварио током професионалне каријере, научна продукција као и смисао за наставни рад, а нарочито предметно специфичне компетенције.

На основу детаљне анализе целокупне документације, а на основу Закона о високом образовању Републике Српске као и показатеља од значаја за избор наставника, Комисија за писање извештаја сматра да кандидат др Татјана Ћеремиџић испуњава све услове за избор у звање ванредног професора:

         има докторат наука из уже научне области за коју се бира;

         има значајно вишегодишње педагошко искуство, стечено извођењем свих облика наставе на Факултету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву;

         има остварене резултате у развоју наставно-научног подмлатка;

         има уџбеник за предмет Ритмичка гимнастика и плес за који се бира;

         има публикације које показују да је афирмисала предмет Ритмичку гимнастику и плес, као и да је значајно продубила знања у тој области. Квалитет радова кандидата указује да се ради о самосталном, оригиналном и врло компетентном наставнику;

         има остварене активности које дају допринос развоју академске и шире заједнице;

На основу прегледа укупних педагошких активности др Татјане Ћеремиџић може се закључити да је професионално опредељена за наставни рад са афирмисаним стручно-педагошким и научним квалитетима које поседује. На основу целокупног досадашњег педагошког, научног и стручног рада, може се закључити да је др Татјана Ћеремиџић едукован, одговоран и мотивисан наставник за бављење наставно-научним радом.

Имајући све у виду, сматрамо да др Татјана Ћеремиџић задовољава све законске услове, као и научне, стручне и образовне критеријуме за избор у звање ванредног професора. На основу свега наведеног чланови Комисије имају јединствен став и задовољство да Наставно-научном већу Факултета физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву предложе да се доц. др Татјана Ћеремиџић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке, ужа образовна област Кинезиологија индивидуалних спортова – предмет Ритмичка гимнастика и плес на Факултету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву.


Чланови Комисије:

1._______________________

Др Славољуб Узуновић, ванредни професор за ужу научну област физичко васпитање и спорт – Плес, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу - председник

2._______________________

Др Лејла Шебић, ванредни професор за ужу научну област Базични спортови, Факултет спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву - члан

3._______________________

Др Далибор Фулурија, ванредни професор за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке – предмет Спортска гимнастика, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву - члан