Прилог бр. 1.

И З В Ј Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен:01. 03. 2017. год.

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања Kинезиологија колективних спортова – предмет Одбојка

Назив факултета: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Број кандидата који се бирају: један (1)

Број пријављених кандидата: један (1)

IIПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, имеједног родитеља, и презиме: Владан (Слободан) Савић

Датум и мјесто рођења: 21. 11. 1975. године, Сарајево.

Установе у којима је био запослен: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Звања/ радна мјеста: Асистент; Виши асистент;  Доцент

Научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања Kинезиологија колективних спортова – предмет Одбојка

2. Биографија, дипломе и звања

Оснвне студије(студије првог циклуса):

Назив институције: Факултет физичке културе, Универзитет у Српском Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Пале, 2001. године

Постдипломске студије (студије другог циклуса):

Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Пале, 2006. године

Назив магистарског рада: „Морфолошке карактеристике и моторичке способности одбојкаша у зависности од позиције играча у екипи “

Ужа научна/умјетничка област: Физичко васпитање

Докторат(студије трећег циклуса):

Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 2010. године

Назив дисертације: „Антрополошка обиљежја врхунских одбојкаша“

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања Kинезиологија колективних спортова – предмет Одбојка

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Факултет физичке културе, Универзитет у Српском Сарајеву – асистент на наставном предмету Спортска рекреација /16. 03. 2002. – 23. 01. 2007. године.

Факултет физичке културе, Универзитет у Источном Сарајеву – виши асистент на наставном предмету Спортска рекреација / 23. 01. 2007. – 18. 04. 2012. године.

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву – Доцент на наставном предмету Одбојка /од 18. 04. 2012. – 18.04.2017. године.

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора

Савић, В. (2007). Разлике у морфолошким карактеристикама одбојкаша репрезентативаца БиХ и играча Премијер лиге. Спорт и здравље, 2(1), 52-56.

Савић, В. (2008). Разлике у моторичким способностима одбојкаша репрезентативаца БиХ и играча Премијер лиге.  Спорт и здравље, 3 (1), 53-56.

Савић, В. (2008). Спортски догађај. Спорт и здравље, 3(1), 104-109. 

2. Радови послије последњег избора/реизбора

Каралић, Т.,  Вујмиловић, А. Савић, В. (2012). Компаративна анализа прецизности као специфичне моторичке способности у одбојци. Спортске науке и здравље, 2(1), 41-49.

Предмет овог истраживања јесте прецизност као фактор успјешностикод одбојкаша и одбојкашица. Циљ у истраживању је да се утврди структураантрпомоторичке способности прецизности за одбојкаше и одбојкашице. Узоракиспитаника чинило је укупно 80 одбојкаша и одбојкашица, чланова одбојкашкихклубова старости од 14 до 16 година. Кориштено је 6 моторичких тестова запроцјену сљедећих способности: прецизност погађања циљева у хоризонталнојравни, прецизност погађања циљева у вертикалној равни. Утврђено је да постојеодређене манифестне димензије унутар посматраног простора дефинисаногкао простор прецизности. Затим, да у структури овог простора код одбојкашаи одбојкашица, дјелују прецизности погађања циљева прстима и чекићем“ ухоризонталној и вертикалној равни.Генерално је закључено да у структури техничко-тактичких елемената дјелујупосебни типови прецизности у одбојци, који се могу дефинисати као прецизностиу техници додавања лопте прстима, техници додавања чекићеми техницисмечирања.

Павловић, Р., Савић, В., Тошић, Ј. (2012). Утицај морфолошких, моторичких и функционалних параметара у процјени фитнес индекса и максималне потрошње кисеоника. Спорт и здравље, 7(3), 30 -37.

Врло чест начин процјене стања физичких способности одређене популације јесу дијагностички тестови на бази којих добијамо потребне информације када је у питању опште физичко стање дефинисане популације. Ове дијагностичке процјене се обично изводе у лабораторију (директне), међутим, поуздани подаци који су доступни говоре о високој поузданости у обављању неких теренских тестова (индиректне). Зависно од услова на терену, врло често се ова мјерења обављају помоћу процјене опште способност (теста 2 км ходање-2УКК). За извођење овог теста морају се садржавати подаци о тјелесној висини, тјеленој маси, БМИ-у, вриједностима пулса, времену ходања у току теста. На темељу формуле и примјене тих података добијени су фитнесс вриједност индекса којим се дефинише укупно физичко стање испитаника као и показатељи максималне потрошње кисеоника (VO²маx). Такође, приликом извођења ових дијагностичких поступака манифестује се различит утицај одређених антрополошких параметара (морфолошких, моторичких, функционалних). Истраживањем је обухваћена популација студената III године студија Факултета физичког васпитања и спорта, који су учествовали у реализацији наставе из спортског ходања из атлетике, како би се утврдило њихово физичко стање и евентуални утицај појединих антрополошких параметара на резултате функционалних тестова.

Павловић, Р., Савић, В., Тошић, Ј. (2015). Перцепција, ставови и знања ученика средњих школа о коришћењу недозвољених стимулативних супстанци у спорту. Физичка култура, 69(1), 33-43.

Проблем употребе забрањених супстанци (допинга) у спорту је био, јесте и биће актуелан проблем који нарушава сам дух спорта, љепоту и задовољство, а врло често и здравље спортисте. Због тога је неопходно приступити рјешавању овога проблема, ако је могуће и трајно, мада је то некада једноставно неизводљиво. Ово истраживање је конципирано тако да се добије увид, изнесу ставови и перцепције ученика о коришћењу допинга у спорту, односно њиховој информисаности о овом спортском феномену модерног доба. У истраживању је учествовало укупно 141 ученик средњих школа (гимназија и туристички техничари), мушког пола, старосне доби од 15-19 +/- 0,5 година. Основни циљ истраживања је био да се провјери ниво знања и утврде ставови ученика о употреби забрањених супстанци у спорту. За прикупљање неопходних информација коришћен је анонимни анкетни упитник са 13 јасно дефинисаних питања (11 питања затвореног и 2 питања отвореног типа) која су се односила на одређена знања, ставове о допингу у спорту. Добијени су релевантни резултати који су глобални показатељ информисаности, знања и ставова популације ученика средњих школа о све већем проблему данашњег модерног спорта кога називамо допинг. Чак 75% ученика је атлетику, бициклизам и спортске игре означило као спортове који су највише обиљежили 'допинг афере', а 56% је тенис, спортске игре и голф навело као спортове са најмањим бројем 'допинг афера'.

Савић, В., Чворо, Д. (2016). Разлике у морфолошким способностима ученика и одбојкаша јуниорског узраста. Спорт и здравље, 11(1), 13 -18.

Узорак испитаника чинило је 60  ученика Средњошколског центра “Пале” старости од 16 до 18 година. Тестирани узорак подијељен јена два субузорка:одбојкаше и  неспортисте. За ово истраживање кориштенису валидни тестови који су примјењени у ранијим истраживањима.Примјењено је осам (8) тестова за процјену морфолошких карактеристика узорка, апримјеном Т–тестаи каноничке дискриминативне анализе установљено је да постоји статистички значајна разлика између ученика који се не баве спортом и одбојкаша јуниора. Варијабле у којима су присутне статистички значајне разлике сувисина тијела (АВИС), кожни набор трбуха (АКНАБТ), обим наткољенице (АОНК), нешто мање разлике заступљене су код обима надлактице (АОНЛ) и обима подлактице (АОПЛ). Очекивана доминантност, у корист одбојкаша, се објашњава њиховом укљученошћу у вишегодишњи тренажни процес.

Савић, В., Радојевић, Д., Мусић, А.  (2016). Однос жена према зумби и пилатесу који се примењују на часовима рекреативног телесног вежбања у фитнес центрима. Спорт и здравље, 11(2), 40 -47.

Програми зумбе и пилатеса омогућавају: задовољавање потребе за физичким вежбањем,очување здравља, смањење психичке напетости и правилно коришћење слободног времена.Позитиван однос према физичком вежбању омогућава укључивање што већег броја жена уразноврсне програме зумбе и пилатеса. Циљ овог истраживања је утврђивање односа премазумби и пилатесу код жена које редовно вежбају у фитнес центрима. Узорак испитаника је чинило74 жене, од којих 37 редовно вежба пилатес у „Феел Пилатес-у“ у Београду и 37 жена којередовно вежбају зумбу у „Елит Фит-у“ на Палама. За прикупљање података коришћена јеанкета са 10 питања. Резултати истраживања су показали да највећи број испитиваних жена имапозитиван однос према зумби и пилатесу.

4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

/

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

Рецензирани универзитетски уџбеници који се користе у земљи:

Владан Савић (2017). Основе Одбојке, Источно Сарајево

Менторстваичланство укомисијама дипломских, мастер, магистарскихи докторских радова:

Ментор за завршни рад првог циклуса (дипломски рад):

Милан Пепић (2013). „Улога коректора у савременој одбојци“.

Бобан Шаровић (2014). „Улога дизача у савременој одбојци“.

Семир Суљкановић (2015). „Техника и тактика блокирања у одбојци“.

Вања Пандуревић (2016). „Улога коректора у савременој одбојци“.

Горан Марковић (2016). „Специфична физичка припрема одбојкаша“.

Младен Ђурић (2016). „Методика обуке и усавршавања смеча у одбојци“.

Ненад Ковачевић (2016). „Улога либера у савременој одбојци“.

Стефан Јеремић (2016). „Методика обучавања и усавршавања блока у одбојци“.

Ментор за завршни рад другог циклуса (мастер рад):

Дамјан Чворо (2016). „Разлике у морфолшким карактеристикама и моторичким способностима ученика и одбојкаша јуниорског узраста“.

Ментор за завршни рад другог циклуса (магистарска теза):   /

Ментор за завршни рад трећег циклуса (докторска дисертација):   /

Члан и предсједник комисије за одбрану мастер рада:

Марко Луцић (2016). „Однос моторичких способности и индекса тјелесне масе код ученика средњошколског узраста“. /члан комисије/

Павле Стојковић (2014). „Ефекти програмираног вежбања на развој моторичких и ситуационо-моторичких способности младих фудбалера“. /члан комисије/

Члан и предсједник комисије за одбрану магистарскe тезe:

Снежана Ружић (2012). „Адаптивне променеантрополошких димензија под утицајем модела координације и флексибилности код студенткинја васпитача“.  /члан комисије/

Драган Лацкановић (2013). „Утицај антропометријских карактеристика, базично моторичких и функционалних способности на резултате ексползивне снаге даљинског смијера код ученика основних школа“.  /члан комисије/

Сретен Марковић (2013). „Антрополошка обележја ученика средњих школа укључених у програм додатног вежбања“. /члан комисије/

Вања Радосав (2014). „Релације морфолошких карактеристика и моторичких способности деце која се баве фудбалом и деце која се не баве спортом“. /члан комисије/

Милан Анђелић (2014). „Повезаност моторичких способности са ситуационо моторичким способностима младих кошаркаша“. /члан комисије/

Илија Малетић (2015). „Примена модела тренажног рада на повећању антрополошких димензија код врхунских кошаркаша“. /члан комисије/

Саша Анић (2015). „Утицај програмираног тренинга на промјене моторичких способности младих кошаркаша“. /члан комисије/

Члан комисије за одбрану докторске дисертације: /

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Tренер у ОК „Студент Бобар осигурањеПале, (2003-2013)

Тренер у ОК „Јахорина“ Пале, (2014-2015)

Селектор јуниорске репрезентације Босне и Херцеговине, (2013 –)

Члан Тренерске комисије ОСБИХ.

Тренер – предавач на међународном одбојкашком кампу у Дохи (Катар, 2014).

6. Резултат  интервјуа са кандидатима

Комисија је обавила интервју са кандидатoм доц. др Владаном Савићем. По окончању интервјуа комисија је констатовала да  кандидат  испуњава законом прописане услове конкурса на који се пријавио као и све обавезе и различите задатке како у извођењу наставе тако и у свом научном раду.

7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за коју је кандидат конкурисао,  у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС  (Службени гласник РС  број: 73/10)

Увидом у достављену документацију комисија је констатовала да је кандидат доц. др Владан Савић  у наставном процесу од 2002. године  у својству асистента, вишег асистента и доцента као и да је у том периоду реализовао практичну и теоретску наставу на предметима Спортска рекреација, Информатика, Активности у природи, Зимски спортови и Одбојка на Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву.

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На конкурс објављен дана 01.03.2017. године, у дневном листу „Глас Српске“, за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања Kинезиологија колективних спортова – предмет Одбојка, пријавио се један кандидат.

Комисија констатује да доц. др Владан Савић,  испуњава све законом предвиђене услове за именовање у звање ванредног професора, за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања Kинезиологија колективних спортова – предмет Одбојкаи то:

- У звању доцента провео је један  изборни период на предмету Одбојка.

- Има објављено пет рецензираних научних радова из уже научне области, послије избора у звање доцента.

- Има објављен један универзитетски уџбеник из предмета Одбојка, на који се бира.

- Био је ментор, више пута за завршни рад првог циклуса, ментор и више пута члан комисије за одбрану завршног рада другог циклуса (мастер и магистарског рада).

На основу напријед наведеног, Комисија са задовољством једногласно предлаже Наставно - научном вијећу Факултета физичког васпитања и спорта и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се доц. др Владан Савић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања Kинезиологија колективних спортова – предмет Одбојка.

Источно Сарајево: 30.03.2017. године

Чланови Комисије:

  1. Др Горан Нешић, редовни професор,  ужа  научна  област, Теорија и технологија спорта и физичког васпитања - предмет Теорија и методика одбојке,

Факултет  спорта и  физичког васпитања, Универзитет  у Београду,

1._____________________________________

предсједник

  1. Др Драган Нејић,редовни професор,  ужа  научна  област,Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању - предмет Одбојка,

Факултет  спорта и  физичког васпитања, Универзитет  у Нишу.

2.____________________________________

члан

  1. Др Синиша Каришик, ванредни професор,  ужа  научна  област,Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања Кинезиологија колективних спортова - предмет Рукомет,

Факултет  физичког васпитања и спорта,   Универзитет  у Источном Сарајеву.

3.___________________________________

члан