Прилог бр. 1.

И З В Ј Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

 

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен у „ГЛАСУ СРПСКЕ“ од 30. 03. 2016. године

Пријавио се један кандидат на конкурс објављен у „ГЛАСУ СРПСКЕ“ од 30. 03. 2016. године за избор у звање редовног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Кинезологија спортске рекреације и рехабилитације – предмет Спортска медицина.

Ужа научна/умјетничка област:Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Кинезологија спортске рекреације и рехабилитације – предмет Спортска медицина - за избор у звање редовног професора.

Број кандидата који се бирају: један(1)

Број пријављених кандидата:   један(1)

IIПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме:Славко (Ђорђо) Ждрале

Датум и мјесто рођења:25. 03. 1948 Илијаш,  Сарајево

Установе у којима је био запослен:Дом здравља Калиновик од 15. 11. 1974 до 29. 12. 1977. Регионални медицински центар ,,Пролетерске бригаде“ Фоча од 30. 12. 1977 до 30. 03. 1989, УМЦ. Кошево-Сарајево-Клиника за грудну хирургију од 01. 04. 1989 до 22. 04. 1992 године болмица Касиндо од 22. 07. 1992. Од 01. 10. 2005 са пола радног времена запослен на Универзитету у Источном Сарајеву.

 

Дипломирао на Медицинском факултету у Сарајеву 1974.  године.

Положио специјалистички испит из опште хирургије 1981 године и дибио звање хирурга.

На Медицинском факултету Српско Сарајево одбранио докторску дисертацију под називом ,,Општа болница као оптимални организациони облик збрињавања повријеђених и обољелих у локалном рату“.

 

Звања/радна мјеста: Доцент на Факултету физичког васпитања и спорта Пале, Универзитет у Источном Сарајеву од 2005. године

Доцент на Медицинском факултету у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву од 2006. године.

Ванредни професор за предмет Спортска медицина изабран је 2010. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Ванредни професор за предмет Хирургија изабран је 2013. године на Медицинском факултету у Фочи,  Универзитет у Источном Сарајеву.

Научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке

 

 

 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

- У периоду од 1984 до 1989 је Предсједник извршног одбора Самоуправне интересне заједнице здравствене заштите Сарајево и члан извршног одбора Савеза заједница БиХ.

- Делегат је у Вијећу здравствених радника Југославије на период од двије године.

- Члан Извршног одбора синдикат здравства БиХ 1982-84.

- Члан Управног одбора Фонда здравственог осигурања РС.

- Подпредсједник Скупштине Фонда здравстевеног осигурања РС.

- Подпредсједник Скупштине удружења хирурга РС.

- Члан коморе доктора медицине РС.

- Предсједник Скупштине Интелектуалног форума Источно Сарајево.

1. Ждрале, С.  (2006).  Екстензивне операције код колоректалног карцином.

Први стручни састанак удружења хирурга РС са међународним учешћем (2006) Зворник

2.Ждрале, С. (2006) Дијагностички поступци код крварења из гастроинтестиналног тракта.Други стручни састанак удружења хирурга РС са међународним учешћем.Бања Лука 2006

3. Ждрале,  С.  (2006). Улога опште болнице у збрињавању масовно унесрећених.

Симпозијум ургентне медицине, мај 2006. Сарајево.

4. Ждрале,  С. (2009).  Грудна хирургија КЦ Источно Сарајево.

Стручни састанак са међународним учешћем, И.Сарајево мај 2009

5. Ждрале, С.  (2009).  Хируршко збрињавање повреда торакса.

Шести стручни састанка удружења хирурга РС са међународним учешћем. 2009. Градишка

6. Ждрале, С. (2009). Илеус - акутна цријевна обструкција

Седми стручни састанак удружења хирурга РС међународним учешћем-Требиње 2009

7. Ждрале,  С.  (2009).  Хирургија тумора плућа.

Осми стручни састанак удружења хирурга РС са међународним учешћем 2009. И. Сарајево

 

 

 

 

2. Биографија, дипломе и звања

Оснвне студије(студије првог циклуса):

Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у Сарајеву.

Мјесто и година завршетка:Сарајево, 1974. године.

Остале студије(студије другог циклуса):

Назив институције: Медицински факултет

Мјесто и година завршетка факултета: Положио специјалистички испит из опште хирургије 1981 године и дибио звање хирурга.

 

Докторат

Назив институције:Медицински факултет, Универзитзт у Српском Сарајеву.

Мјесто и година завршетка:Србиње 26. 12.  2001. година.

Назив дисертације:Општа болница као оптимални облик збрињавања повријеђених и обољелих у локалном рату 26. 12. 2001. Србиње.

Ужа научна/умјетничка област:Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Кинезологија спортске рекреације и рехабилитације – предмет Спортска медицина.

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

1.  Асистент за предмет хирургија, Медицински факултет у Србињу (1999-2006)

2. На предмету Спортска медицина Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву изабран је у звање доцента 2005. године.

3. На предмету Хирургија Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву изабран је за доцента 2006. године.

4. Ванредни професор за предмет Спортска медицина изабран је 2010. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

5. Ванредни професор за предмет Хирургија изабран је 2013. године на Медицинском факултету у Фочи,  Универзитет у Источном Сарајеву

 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама)

а) Радови после избора у звање асистента

 

1.         Гузина, Т.,  Ждрале, С.,  Вељков, Н.,  С. Дивљан-Савић, Пејић, М. (2001). Стопе морбидитета и морталитета малигних болести у Клиничком центру Медицинског факултета Српско Сарајево - Општа болница Касиндо. Дејство уранијума и плутонијума на људско здравље. Конгрес ратне медицине са Међународним учешћем (ратне и поратне посљедице) Бања Лука. 23-27 Мај 2001. године

2.         Гузина,Т., Ждрале, С. (2003). Експлозије муниције осиромашеног уранијума могући узрок перманентног повећања малигнитета у Региона Српског Сарајева. Интернационални конгрес “Здравље за све“ “Перспективе Здравља у 21. вијеку“ Бања Лука, 04-08.06.2003. године

 

3.         С. Ждрале. (2006). Улога опште болнице у збрињавању масовно унесрећених. Симпозијум ургентне медицине, мај 2006. Сарајево.

 

 

б) Научни радови после избора у звање доцента

 

1. Ждрале, С. (2009). Бол у леђима као ограничавајући фактор за постизање врхунских резултата у спорту. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 4 број 1 стр.163-164

2. Ждрале, С.  (2009). Утицај високе температуре на спортисте и њихове посљедице. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 4 број 1 стр.165-167

3.Ждрале, С.  (2010). Актуелне повреде зглобова у спорту. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 5 број 1 стр.147-149

4.  Ждрале, С. (2010). Медицинска заштита спортиста. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 5 број 1 стр.150-152

5. Ждрале, С. (2010). Бол у поткољеници као један од ограничавајући фактора за постизање врхунских резултата у спорту. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 5 број 2 стр.116-121

6.  Ждрале, С. (2010). Спортске повреде и оштећења. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 5 број 2 стр.122-129

2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)           

Радови за избор у ванредног професора

 

Ждрале, С.,  Мандић, Д., Ждрале, Н.(2011). Максимална Потрошња кисеоника код Различитих група спортиста. Научно-стручни часопис“ Спортске науке и здравље“. Година I, број 1 Паневропски Универзитет Апеирон, Бања Лука, стр. 52-57

Ждрале, С. (2011). Повреде екстензорног апарата кољена у спорту. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 6 број 1 стр.86-89

Ждрале, С. Н. (2012). Здравље и туризам. Конференција – развој људских ресурса у туризму (Јахорина 2012), Зборник радова, Универзитет у Источном Сарајеву, стр. 90-95

Ждрале, С. Мандић, Д., Ждрале, Н. (2013). Бол у грудима код спортиста. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 8 број 2 стр. 90-93

Ждрале, С. Мандић, Д., Ждрале, Н. (2013). Спортско срце-разликовање нормалног од патолошког налаза. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 8 број 2 стр. 94-97

Ждрале, С. (2014). Здравствена заштита спортиста и улога љекара у спортско медицинском тиму. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 9 број 2 стр.75-77

Ждрале, С. Ждрале, Н. (2014). Спортска оштећења слабинског дијела кичменог стуба.  Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 9 број 2 стр.78-82

Ждрале, С. (2014). Здравствена заштита спортиста и улога љекара у спортско медицинском тиму. Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 9 број 2 стр. 75-77

Ждрале, С., Радановић, С., Вуковић, М. (2015). Значај терапије епикондилитиса лакта методом јонофорезе.  Научно-стручни часопис “Спорт и здравље“ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Година 10 број 2 стр. 68-72

 

Ждрале, С.(  )  Од Лијечилишта до Клиничког центра. 1921 - 2010.

Одредница за Енциклопедију РС. Академија наука РС-припрема за штампу

Jorgić, B.,  Milenković, M., Milenković, S., Stanković, R.,  Bubanj, S.,  Ždrale, S.(2015)

Spinal cord posture in the sagittal. Plan joung schoolchildren residing in the area of Knjazevac.Scientific Journal Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, Vol. 13, No 2, pp. 311-318

 

Ždrale S, Vuković M. (2016). Cardiac War Wounds. Acta Facultatis Medicae Neissensis, University of  Nis Vol 33

 

кратак приказ радова

1-Ждрале, С. (2010). Медицинска заштита спортиста.

Медицинска заштита спортиста има врло значајну улогу у постизању врхунских спортских резултата. Она је прилагођена различитим спортовима који захтјевају различит медицински приступ како у припреми и такмичарским активностима, а посебно када долази до нарушавања  здравља и повређивања.

Медицинска заштита спортиста, а нарочито врхунских представља веома сложене поступке па велики број љекара нема искуство у овој области. Сложени нивои, посебно превентивно захтјевају диференцирано познавање проблема чак и појединих спортова па их треба препустити едукативним бићима у области спортске медицине.

За постизање врхунских резултата у спорту, поред осталих чинилаца, потребна је квалитетна медицинска заштита. Организација такве службе подразумјева укључивање стручних лица која су у могућности да пруже највећи ниво стручности код рјешавања оштећења и повреда у спортским активностима. Поред тога медицинска заштита је неизбјежан чинилац у програмирању антрополошких димензија. Да би све мјере медицинске заштите имале одговарајућу примјену мора постојати координација између тренера, клуба, породице и других учесника.

Ждрале, С. (2011). Повреде екстензорног апарата кољена у спорту.

Сажетак

Повреде екстензорног апарата кољена врло су честе у спорту. Екстензори апарата кољена чине mus. quadriceps femoris, односно његова тетива, патела и лигаменти пателе. Најчећше се дешавају код скакача, фудбалера, кошаркаша, одбојкаша, тркача. Основна функција овог апарата је екстензија поткољенице и стабилизација кољена. Оног тренутка када дође до повреде екстензорног апарата кољена појави се јак бол и немогићност испружања поткољенице. Неопходно је одмах дијагностиковати врсту повреде и предузети лијечење које је у већим случајевима хирушко. У даљем току лијечења након санације повреде потребно је предузети рехабилитациони третман који ће омогућити несметан повратак на спортско борилиште. Било какав пропуст у дијагностичко терапеутском пропусту онемогућава санацију повреде у оптималном времену и немогућност враћања на спортско борилиште, а у неким случајевима и трајно удаљавање са спортског терена.

Кључне ријечи: екстензорни апарат кољена, повреда тетива, патела, хирушка рехабилитација

 

 

 

 

Ждрале, С. Н. (2012). Здравље и туризам. Конференција – развој људских ресурса у туризму

Свјетска туристичка организација (UNWTO) дефинисала је здравствени туризам као ,,туризам повезан са путовањем до здравствених лијечилишта или одмаралишних дестинација чија је примарна сврха унапређење путниковог здравља помоћу одређеног режима физичког вјежбања и терапије, контроле исхране и медицинских услуга везаних за одржавање здравља.“

Појам турист има поријекло у латинској ријечи tornusшто значи окретње, а касније је у француском језику добио дефинитиван облик tourшто значи кружно кретање, путовање.

Здравље туриста је нова грана јавног здравства и превентивне медицине, а бави се заштитом и унапређењем здравља туриста.

Обзиром да су здравље, одмор и рекреација основни мотиви за туризам, јасно је да се туризам не може замислити без здравствене заштите како туриста тако и становништва земље у коју се путује. Медицина и туризам уско се испреплићу и међусобно условљаавају.

Потенцијалне здравствене ризике туриста могуће је избјећи или знатно редуковати адекватним мјерама које подразумјевају: едукацију, промоцију здравља, превенцију болести и заштиту околине. Ове активности захтјевају одговорност свих појединаца укључених у туризам, тј. туристу и домаће становништво с једне стране, и туристичких радника, здравствених професионалаца и локалних власти с друге стране.

 

Ждрале, С. Мандић, Д., Ждрале, Н. (2013). Бол у грудима код спортиста

Сажетак

Спортисти се често жале на различите тегобе приликом спортског тренинга, код младих се најчешће ради о симптомима који имају бенингни значај, слабост, малаксалост и исцрпљеност као последицу дехидратације, бол у грудном кошу (има типичан ангиозни бол) као посљедицу мускулоскелетних повреда током тренинга (посебно у контактним спортовима и код дизача тегова), палпације, као посљедица пријевремених контракција и недостатак ваздуха, а понекад и гушење као посљедица бронхоспазма индуковано напором. Појава синкопе је алармантан и драматичан знак у непосредној угрожености спортисте и представља симптоме који захтјевају детаљно испитивање (синкопа је могући предиктор изненадне срчане смрти).

Ждрале, С. Мандић, Д., Ждрале, Н. (2013). Спортско срце-разликовање нормалног од патолошког налаза

Сажетак

Спортско срце представља значајно повећање величине и функционалне способности срца као резултат адаптивног одговора на интезивни – дуготрјни тренинг прије свега опште аеробне способности. Промјене у организму које изазива интезиван тренинг, тако и дугорочне–послије више година тренинга. Већина тих промјена води повећаној радној активности те су тако и корисне по здравље али неке од њих на жалост нису, те се спортом могу постаћи извјесни патолошки процеси.

Ждрале, С. Ждрале, Н. (2014). Спортска оштећења слабинског дијела кичменог стуба

Сажетак

У овом раду изложено је оштећење слабинског дијела кичме насталих код спортских активности. Етиолошки су изнијете могућности који доводе до оштећења, а посебно су назначени спортови који више од других доводе до оштећења слабинског дијела кичме. Указано је на симптологију, дијагностику и терапију, са напоменом да ова оштећења могу прогредирати и прекинути бављењем спортом или довести до тешког инвалидитета. Детаљно се препоручују превентивне мјере које знатно смањују настајање спортских оштећења слабинског дијела кичме.

Књучне ријечи: спортско оштећење, кичмени стуб, бол, лумбаго, дископатија, кифоза, спондилоза, превенција, дијагностика, терапија

 

Ждрале, С. (2014). Здравствена заштита спортиста и улога љекара у спортско медицинском тиму

Сажетак

Само здрав спортиста може бити активни учесник тренажног и такмичарског процеса. Свако бављење спортом везано је са могућношћу настанка спортских повреда и појаве обољења који могу онемогућити постизања добрих резултата, трајно онемогућити бављење спортом или довести до инцидената који могу и да заврше смртно. Због тога је здравствена заштита спортиста врхунски захтјев који се може поставити пред здравствену службу. Одговорити томе може само добро осмишљен медицински стручни тим на чијем је челу клупски љекар и његова је улога врло сложена и одговорна због бриге за здравље спортисте, али и због одговорности према клубу.

Кљућне ријечи: спортиста, здрав, повреде, оболења, здравствена служба, клубски љекар, медицинско стручни тим

 

 

Ждрале. С., Радановић, С., Вуковић, М. (2015), ЗНАЧАЈ ТЕРАПИЈЕ ЕПИКОНДИЛИТИСА ЛАКТА МЕТОДОМ ЈОНОФОРЕЗЕ

Сажетак

Epicondylitis lateralis cubiti je често обољење које погађа многе професије међу којима и спортисте (тенисере) по чему је добио име. Аутори у раду су истраживали клиничким прегледом и оцјеном резултата лијечења јontoforeza са апаратом DIATECH PLUSand TENS T3 1211. Апликован је лијек Dexomen i Lemod. Било је у просјеку 15 до 20 апликација у времену од 3 до 4 седмице. Резултати лијечења су процјењивали клиничком методом. Болови су нестали потпуно код 21 болесника, а код осталих 7 након три недјеље од прекида th уз додатак NSAIL. Сви болесници су се вратили својим ранијим обавезама уз престанак тегоба. Аутори оцјењују да је  jontoforeza добар метод лијечења гдје уобичајна терапија (th)мировањем, хлађењеми NSAIL не даје резултате. Аутори нису закључили компликације овом методом лијечења.

 

Кључне ријечи: epicondilitis lateralis cubiti, jontoforeza, dexomen, mirovanje, klinički pregled.

 

 

Zdrale. S.,  Radanovic  S., Vukovic, М. (2015), IMPORTANCE OF THERAPY OF ELBOW EPICONDYLITIS USING IONOFORESIS METHOD

SUMMARY

            Epicondylitis lateralis cubiti is a common disorder which affects many professions including athletes (tennis players), therefore it was named after them. In our work we used clinical examination and evaluation of the results of ionoforesis treatment by apparatus DIATECH PLUS and TENS T3 1211. Medicaments Dexomen and Lemod were used as well. The medicaments were used 15 to 20 times during 3 to 4 weeks. Results of the treatment were evaluated by clinical examination. The pain disappeared entirely in 21 patients, and in the 7 other patients disappeared three weeks after terminating therapy, adding NSAIL. All patients continued with their previous obligations, and discomforts disappeared. The authors are of opinion that ionoforesis is a good treatment method whereas usual therapy including rest, cold compress and NSAIL do not work. We didn't notice any complications caused by this treatment method.

Key words: epicondilitis lateralis cubiti, ionoforesis, dexomen, rest, clinical examination

 

 

 

Jorgić, B.,  Milenković, M., Milenković, S., Stanković, R.,  Bubanj, S.,  Ždrale, S. (2015)

Spinal cord posture in the sagittal. Plan joung schoolchildren residing in the area of Knjazevac

Abstract

In determining the postural status of the spinal column of preschool age children or young school age children, early detection of bad posture is necessary, so that it could be rectified through the proper corrective exercise. The aim of this study is to determine the state of the postural discorders of the spinal column, viewed in the sagittal plane, on a population of preschool children, and young school age children, living on the territory of the municipality of Knjaževac. The sample of participants consisted of 515 young school age and 125 preschool children. In order to determine the postural status of the spinal column in the sagittal plane, we used the ,,Spinal Mouse” measuring instrument. The results have shown that in both age groups, more than 50% of the children have soma form of postural disorder in the sagittal plane. The most widely distributed disorders are the kyphotic and lordotic posture, followed by kypholordotic posture when compared to the boys, with 6% and 1.6% respectively. The frequence of the other postural discorders is almost indentical. In the case of female preschool children, the kyphotic posture is more predominant, while in the case of the boys the lordotic posture is more frequent. The obtained data are important for designing a proper corrective gymnastics program for the improvement of the postural status of the spinal column in the sagittal plane of children living in Knjazevac.

Key words: kyphosis, lordosis, straight back, gendre, differences

 

 

Ždrale, S., Vuković, M. (2016)CARDIAC WAR INJURIES

SUMMARY

Myocardial contusion and penetrating cardiac war injuries are being processed. The authors report their experience about thirteen cases of penetrating injuries, out of which only two were treated in conditions acceptable for surgery. The other 11 injuries were treated in mostly improvised war hospitals and mobile surgical teams. The basic, exclusively physical, examination methods are being described, and it is pointed out that “it is better to open and see than wait and see.” Such a procedure has given the results which could be compared with the best ones in the literature (only one death). Three tentatively specific cases are being described: one tangential injury with relapsing haemorrh age and two spontaneously sanitized ventricle injuries followed by other kinds of complications.

Key words: cardiac war injuries, pericardial tamponade, urgent intervention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)

Објављени уџбеници:

1.         Шошић, М.,  Ждрале, С. (2005).  СПОРТСКА МЕДИЦИНА

Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево стр. 294

2.         Вуковић, М. Ждрале, С.  (2009) ТРАУМАТОЛОГИЈА. Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево. Стр. Од 18 до 26

3.         Ждрале, С. (2009) ПОВРЕДЕ ГРУДНОГ КОША. Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево.

4.         Ждрале, С., Вуковић, М., Пртило. С. (2010). СПОРТСКЕ ПОВРЕДЕ И ОШТЕЋЕЊА. Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево. стр 218

5.         Бјековић, Г., Вуковић, М., Ждрале, С., Мандић. Д. (2011). ТЕОРИЈА И ПРАКСА КОРЕКТИВНЕ ГИМНАСТИКЕ. Завод за уџбеника и наставна средства Источно Сарајево стр. 249

6. Шошић. М., Таушан. Т., Ждрале. С., Пејић, М. (2013). РАТНЕ БОЛНИЦЕ, двадесет година (1992-2012) здравствене заштите и осигурања у Сарајевско-романијској регији. Академија наука и умјетности Републике Српске, Монографије, књига, одјељење Медицинских наука, Бања Лука стр. 182

7. Ждрале, С., Гојковић, Д. (2016). Корективна гимнастика. Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичког васпитања и спорт, стр. 242

Менторство у комисији за одбрану докторске дисертације

АЛЕН АЛЕНДАР  

„Утицај програма корективног вјежбања на морфолошки и моторички статус дјеце у спорту“

1.         Проф.др Данко Пржуљ        –предсједник

2.         Проф.др Славко Ждрале   –ментор

3.         Проф.др Изудин Тановић    –члан

Одбрана 21.01.2015. године

ЂОРЂЕ АРНАУТ

,,Ефекти примјене програма корективне гимнастике на трансформацију моторичких способности, морфолошких карактеристика и постуралног статуса адолесцената“

1.         Проф.др Драгослав Јаконић    - предсједник

2.         Проф.др Славко Ждрале       – ментор

3.         Доц.др Дејан Гојковић             – члан

Одбрана 28.09.2015. године

 

 

Чланство у комисији за одбрану докторске дисертације

АДМИРА КОНИЧАНИН

,,Разлике у постуралним поремећајима код деце предшколског узраста рашке регије,,

Проф. др Славко Ждрале  - члан Комисије

Одбрана 15.07.2011. године

 

САНДРА МИЛАНОВИЋ

„Ефекти станичног методичког облика рада и допунских вежби на развој антрополошких обележја школске деце“

 Проф. др Славко Ждрале  -члан Комисије

Одбрана 06.10.2014.године

ЗОРАН МОЈСИЛОВИЋ

„Утицај базичне припреме и допунских вјежби у адолесцентском узрасту на антрополошке карактеристике школске дјеце“

Проф. др Славко Ждрале - предсједник Комисије

Одбрана 28.05.2014. године

 

НЕНАД КАТАНИЋ 

„Разлике у димензионалности скелета, моторичким способностима и постуралном статусу кичменог стуба и стопала ученика прве тријаде деветогодишње основне школе“ 

Проф. др Славко Ждрале – предсједник Комисије

Одбрана 18.12.2014. године

 

 

Менторства у комисијама магистарских – мастер радова:

1.Бојан Бјелица. Магистарска теза: ,,Корекција нарушеног држања тијела ученика млађег школског узраста индивидуалним упражњавањем садржаја аеробне гимнастике“ 09. 07. 2013. године, Ментор

2. Обренко Миљковић. Магистарска теза.“Допинг у спорту“. 03. 10. 2014.године.Ментор.

 

 

Чланства у комисијама магистарских-мастер радова

1. Дејан Кулунџић. Магистарски рад.“Каноничке релације морфолошких карактеристика и моторичке снаге након реализације кондиционе припреме код дјеце усмјерене за спорт“ 08. 11, 2011.године. Предсједник комисије.

2.Милослав Марковић. Магистарска теза.“Компаративна анализа антрополошких димензија дјечака обухваћених корекцијом равног стопала дјечака који се не баве спортом“ 26, 03. 2013.године.Предсједник комисије.

3. Саша Карачић. Магистарска теза.“Утицај програма за корекцију лордозе и базично моторичких вјежби на антрополошке карактеристике дјеце са тјелесним деформитетом“.29. 03. 2013. године.Предсједник комисије.

4.Милан Стаменковић. Магистарска теза. “Развојне карактеристике антрополошких димензија младих каратиста под утицајем модела кондиционе припреме“, 27. 12. 2013. Године, Предсједник комисије.

5. Жељко Оташевић. Магистарски-мастер рад.“Ефекти примјене корективног вјежбања на корекцију постуралних поремећаја дјеце разредне наставе“. 11. 12. .2014. године. Предсједник комисије.

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

           

Дом здравља Калиновик oд 1974 до 1977 ради као љекар опште праксе и једно вријеме је директор установе. Од 1978 до 1989 године запослен је као љекар на специјализацији из хирургије,  а потом хирург у Регионални медицинском центар “Пролетерских бригада“ у Фочи.

Клиника за грудну хирургију УМЦ Сарајево од почетка 1989. године до краја априла 1992. године радио је  као хирург.  Од 07. маја до 10 јула 1992. године радио у Болница „ЖИЦА“ Блажуј. Од 11 јула до 26 јула радио у Болници „Коран“ Пале. Од 27 јула 1992. године у Општој болници Касиндо - Српско Сарајево. Клинички центар Источно Сарајево ЈЗУ Болница Источно Сарајево до 26 јуна 2014. године. Од 27 јуна 2014. године и даље радни однос на Универзитету у Источном Сарајеву. У периоду од 1992. године до средине 2006. године био директро свих организационих форми ове здравствене установе. Од фебруара 2013. године до маја 2014. године В.Д. директора ЈЗУ Болнице Источно Сарајево.

Након ратних збивања члан Експертског тима за реформу здраственог система РС.

Међу бројним одликовањима и признањима издваја се Орден Светог Саве Другог степена додјељен од стране Светог синода СПЦ.

Хипократово признање додјељено је од стране Коморе доктора медицине РС.

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

1.  Асистент за предмет хирургија, Медицински факултет у Србињу (1999-2006). 

2. На предмету Спортска медицина Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву изабран је у звање доцента 2005. године. 

3. На предмету Хирургија Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву изабран је за доцента 2006. године.

4. Ванредни професор за предмет Спортска медицина изабран је 2010. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

5. Ванредни професор за предмет Хирургија изабран је 2013. године на Медицинском факултету у Фочи,  Универзитет у Источном Сарајеву.

6. Резултат  интервјуа са кандидатима

Интервју са кандидатom  обављен је у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Пале. Интервју је обавила комисија у пуном саставу.

На интервју je позван проф. др Славко Ждрале, пријављени кандидати.

Комисија је са кандидатom обавила  информативни разговор. По окончању интервјуа комисија је констатовала да  кандидат  испуњава законом прописане услове конкурса на који се пријавио као и све обавезе и различите задатке како у извођењу наставе тако и у свом научном раду.

           

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

(Образложење приједлога Комисије, са приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање и коју ужу научну област се предлаже.)

Увидом у приложену документацију и конкурсни материјал Комисија је констатовала да је кандидатдр Славко Ждрале, ванредни професор  за предмет, Спортска медицина, поднио документа за писање извјештаја. Поред пријаве на конкурс кандидат је доставио диплому о завршеном факултету, диплому о стеченом академском звању магистра наука, диплому о стеченом звању доктора наука у Медицини, одлуку о избору у звање: асистента, вишег асистента, доцента и ванредног професора те списак објављених радова као и саме радове. Велики број објављених радова су научно истраживачког карактера и од значаја су за развој научне мисли из уже научне области за коју кандидат конкурише. Радове је објавио у водећим стручним и научним часописима у земљи и иностранству, као и зборницима са међународним и националних научних скупова на српском и енглеском језику Послије избора у ванредног професора објавио је 12 радова., и три књиге – уџбеник изобластиобразовања Кинезологија спортске рекреације и рехабилитације – предмет Спортска медицина.Полазећи од претходно изнијетих чињеница о научној, стручној и педагошкој компетентности кандидата,Комисија је мишљења да кандидат дрСлавко Ждрале, ванредни професор за предмет Спортска медицина изабран 2010. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, испуњава све потребне услове предвиђене конкурсом, одговарајућим законом и подзаконским актимада буде изабран у звање редовног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Кинезологија спортске рекреације и рехабилитације – предмет Спортска медицина.Усвом досадашњем раду на Факултету физичког васпитања и спорта показао је висок ниво стручног и педагошког рада. Цјелокупан стручно – научни рад кандидата показује да посједујеодговарајућу компететивност за рад у областиСпортских и рехабилитационих наука и ужу област образовања Кинезологија спортске рекреације и рехабилитације – предмет Спортска медицина.

Источно Сарајево, 18. 04. 2016.

Чланови Комисије:

др Драган Радовановић, редовни професор,за ужу научну област медицинске науке у области спорта и физичког васпитања – предмет Физиологија,Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу,  предсједник

 

..................................................................................................................... 

 

др Данко Пржуљ, редовни професор,на предметима Антропомоторика и Спортска рекреација, Факултет физичког васпитања и спорта-професор емеритус Универзитет у Источном Сарајеву,члан

 

.....................................................................................................................

др Драгослав Јаконић, редовни професор, за научну област Медицина, ужа научна област спорта Спортска медицина,Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, члан

                                      ......................................................................................................................