Прилог бр. 1.

И З В Ј Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

 

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 11.11. 2015године у дневном листу "Глас Српске".

Ужа научна/умјетничка област:Спортске и рехабилитационе науке, ужа научна област образовања Кинезиологија колективних спортова – предмет Рукомет

Назив факултета: Факултет физичкогваспитања и спорта Универзитет у Источном

Сарајеву

Број кандидата који се бирају: један (1)

Број пријављених кандидата: један (1)

IIПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме:Синиша / Тадија/ Каришик

Датум и мјесто рођења: 29. 09. 1976.

Установе у којима је био запослен: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Звања/ радна мјеста: Асистент; Виши асистент;  Доцент.

Научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Предсједника Кошаркашког клуба “Панда”, Пале, 2004 – 2007

Тренер и директор Рукометног клуба “Пале”, 2012 -

Технички директор у организације Специјалне зимске олимпијаде БиХ, у организацији Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске 2006. године.

Предсједник спортског удружења “СТАР”, које се бави анимацијом, подучавањем и инструктажом спортских вјештина дјеце и одраслих, 2010 -  

2. Биографија, дипломе и звања

Оснвне студије (студије првог циклуса):

Назив институције: Факултет физичке културе, Универзитет у Београду

Мјесто и година завршетка: Београд, 2001. године

Постдипломске студије (студије другог циклуса):

Назив институције: Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду

Мјесто и година завршетка: Београд, 2006. године

Назив магистарског рада: „Интересовања, вредносне оријентације и стилови рада рукометног тренера и утицај на успешност рукометаша“

Ужа научна/умјетничка област: Спорт

Докторат (студије трећег циклуса):

Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 2010. година

Назив дисертације: „Релације субпростора антрополошких димензија рукометаша различитог ранга такмичења“

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке, ужа научна област образовања Кинезиологија колективних спортова – предмет Рукомет

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Факултет физичке културе, Универзитет у Српском Сарајеву – асистент на наставном предмету Рукомет /16. 03. 2002. – 23. 01. 2007 године/

Факултет физичке културе, Универзитет у Источном Сарајеву – виши асистент на наставном предмету Рукомет / 23. 01. 2007. – 17. 02. 2011 године/

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву – Доцент на наставном предмету Рукомет /од 17. 02. 2011 године/

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора

1. Каришик Синиша (2006). Упоредна анализа тактичких приступа нападу финалиста седмог Европског првенства у рукомету за кадете. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година I, број I, 102-111.

2. Каришик Синиша, Љубо Милићевић (2006). Социјалне функције спорта. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година I, број I, 112-118.

3. Каришик Синиша (2008). „Системи“ спортских интересовања у рукомету. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година III, број I, 71-76.

4. Каришик Синиша, Слободан Горановић (2009). Разлике између рукометаша различитог ранга такмичења у општим моторичким способностима. XVII међународни мултудисциплинарни симпозијум, “Екологија, спорт, физичка активност и здравље младих”, Нови Сад

5. Каришик Синиша, Слободан Горановић (2010). Моторичке способности рукометаша као показатељ успјешног кретања у одбрани. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година V, број II 110-115.

2. Радови послије последњег избора/реизбора

1. Валдевит Зоран, Илић Дејан, Каришик Синиша (2010). Ефикасност нападачких акција са неизједначеним бројем играча у врхунском рукомету. International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE УниверзитетуБеограду, Факултет спорта и физичког васпитанња, Република Србија, Београд. Зборник радова 106-114.

Ово је трансверзално истраживање емпиријског карактера. Прикупљање података је остварено „посматрањем” свих утакмица које су одиграле четири првопласиране репрезентације на XX светском првенству у рукомету за мушкарце. Подаци добијени истраживањем обрађени су поступцима дескриптивне и компаративне статистике.Посматране репрезентације извеле су укупно 603 напада са неједнаким бројем играча од којих је 338 са предношћу у нападу, а 265 са мањим бројем играча у нападу. Посматрајући однос фреквенција напада са неједнаким бројем играча свих посматраних репрезентација на првенству, постоје статистички значајне разлике у односу броја напада са већим, односно мањим бројем играча (Hi kvadrat – 9,451; p=0,024).Скоро четвртина напада у игри посматраних репрезентација је остварена са неједнаким бројем играча што објашњава потребу за анализом и тактичком припремом екипа за овакве периоде игре. Треба истаћи да се већи број погодака, мањи број промашаја, као и мањи број техничких грешака остварује када је бројчана предност на страни напада. Ово наводи на закључак да је потребно још више радити на техничко-тактичким активностима у ситуацијама са мањим бројем играча у нападу како би се повећала ефикасност у таквим ситуацијама.

2. Каришик Синиша, Горановић Слободан, Валдевит Зоран (2011). Могућност селекције врхунских рукометаша у зависности од антропометријских карактеристика. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година VI, број I, 60-66.       

Антропометријске карактеристике рукометаша различито одређују успјех играча у извођењу кретних задатака битних за успјех у рукометној игри. Њихово познавање је неопходно како би се извршила квалитетна селекција играча, а у циљу постизања што бољих резултатских постигнућа. Истраживање је спроведено на узорку од 120 играча рукомета, подјељених на два субузорка, 60 играча који наступају у Премијер лиги и 60 играча који наступају у Првим лигама Босне и Херцеговине. Испитаницима је утврђен антропометријски статус помоћу десет антропометријских мјера. Истраживање је имало за циљ да се утврди стање и разлике у антропометријском простору код рукометаша и добијене резултате упоредити са резултатима досадашњих истраживања у региону. Да би се дали адекватни одговори на постављене захтјеве, примјењена је  мултиваријантна и униваријантна анализа варијансе (MANOVA и ANOVA), ради утврђивања статистички значајних разлика између рукометаша Премијер лиге и рукометаша Првих лига Босне и Херцеговине. На мултиваријантном нивоу утврђена је статистички значајна разлика између рукометаша различитог ранга такмичења на нивоу од  Q = .000. Добијени резултати упућују на закључак како антропометријске карактеристике представљају значајан фактор у селекцији играча, односно да играчи који желе наступати за најјачу лигу у Босни и Херцеговини, у којој се игра квалитетан рукомет, морају да задовољавају одређене антропометријске квалитете, а то се прије свега огледа у мјерама лонгитудиналне и циркуларне димензионалности скелета.

3. Горановић Слободан, Каришик Синиша,  Фулурија Далибор (2011). Допринос експерименталног програма из рукомета побољшању моторичких способности ученика. 3 међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ АСПЕКТИ СПОРТА, ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ,Бања Лука.Вол. 3, 84-93.

            Урађена је евалуација кумулативних ефеката трансформационих процеса   моторичких способности, након примјене два моделе рада, а на основу процјене финалног стања. Узорак испитаника чини 52 ученика основних школа, хронолошке старости од 11-12 година (± 6 мјесеци), подјељеног у двије групе: првугрупу (контролну) чини 26 ученика којима је редовна настава физичког васпитања била једини облик вјежбања, а  другу групу (експерименталну) чини 26 ученика који су поред наставе физичког васпитања  били укључени у прецизно дефинисани експериментални програм рада (интензивно хватање, додавање и вођење лопте у рукомету), у трајању од 12 седмица. У овом истраживању су обрађени подаци прикупљени након иницијалног и финалног тестирања ученика, са циљем да се утврде трансформације моторичких способности  ученика, методом паралелне анализе резултата експерименталне групе у односу на контролну групу. Резултати истраживања указују да је код испитаника експерименталне групе на крају експерименталног периода у односу на контролну групу дошло до статистички значајног повећања нивоа код свих примјењених тестова  моторичких способности.

4. Горановић Слободан, Каришик Синиша, Живковић Мирослав, Валдевит Зоран (2012). Ефекти модела базичне припреме на промјене антрополошких обиљежја код рукометаша. International Scientific Conference “Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Београд. Зборник радова 279-288.

            Суочени са тренутним стањем, немогућности повећања броја часова физичког васпитања и поменутим проблемом код школске дјеце, преостаје једино да се максимално озбиљно приступи проблематици планирања и програмирања, као и реализацији предвиђених садржаја на настави физичког вaспитања. Допринос аутора овом проблему је презентовање утицаја примјене елемената рукометне игре, на часу фи зичког васпитања, на способности и особине код дјеце. Узорак испитаника чине ученици основних школа у Бањалуци, Источном Сарајеву, Нишу и Београду, мушког пола, узраста 11 и 12 година, подјељена у два субузорка, експериментална група (чини 50 испитаника који су полазници рукометне школе, обухваћени експерименталним моделом базичне припреме), група рукометаша и контролна група (чини 70 испитаника који само учествују у редовној настави фи зичког васпитања). За процјену моторичких способности коришћено је дванаест варијабли, а за процјену функционалних способности три теста. Инспекцијом резулатата истраживања може се извести закључак да су испитаници експерименталне групе постигли значајне резултате након спровођења модела базичне припреме. У моторичким способностима је остварена значајност разлика на нивоу од Q= .000, као и у функционалним способностима гдје је остварена значајност у истој вриједности Q= .000.  Ово нас упућује да је програм базичне припреме добро осмишљен и да су се десиле изузетно повољни трансформациони процеси код испитаника. Генерално, ово истраживање потврђује да програм рукомета, односно кретне структуре карактеристичне за рукометну игру имају позитиван и пожељан утицај на развој способности и особина код дјеце. Ово истраживање представља допринос, односно на који начин елементи рукометне игре утичу на побољшање способности код дјеце, школског узраста, а у циљу што квалитетнијег планирања и програмирања наставе фи зичког васпитања. Истраживање може послужити као смјернице за спровођење сличних истраживања о утицају кретних активности, карактеристичних за друге спортове, на развој способности и особина код дјеце.

5. Горановић Слободан, Лолић Дејан, Каришик Синиша, Лолић Видосав, Бајрић Осмо (2012). Имплементација модела базичне припреме у функцији побољшања моторичких и ситуационо-моторичких способности рукометаша. JITA-Journal of Information Tehnology and Applications (APEIRON), Бања Лука. Свеска 4, Бр. 2, 120-129.

За потребе овог истраживања кориштен је узорак од 120 испитаника - ученика основних школа у Бањој Луци, Источном Сарајеву, Нишу и Београду, хронолошке старости 11 и 12 година ±6 мјесеци. Узорак испитаника подијељен је на два субузорка. Први субузорак (експериментална група) обухватио је 50 ученика, који су поред редовне наставе фи зичког васпитања били полазници рукометних школа и били су обухваћени прецизно дефи нисаним експерименталним моделом рада базичне припреме у трајању од три мјесеца (36 тренажних часова). Други субузорак (контролна група) је обухватио 70 ученика који су били ангажовани само у редовној настави фи зичког васпитања. Истраживање је извршено са циљем да се утврди да ли ће доћи до статистички значајних промјена нивоа моторичких и ситуационо-моторичких способности на крају експерименталног третмана код младих рукометаша и да ли се експериментална група у односу на контролну групу на фи налном мјерењу статистички значајно разликује у анализираним способностима. Анализа разлика између иницијалног и фи налног мјерења испитаника експерименталне и контролне групе утврђена је примјеном т-теста, примијењена је мултиваријантна анализа варијансе (MANOVA) ради утврђивања постојања статистички значајних разлика између контролне и експериманталне групе на иницијалном и фи налном мјерењу. Додатно је примијењена и униваријантна анализа варијансе (ANOVA) с циљем утврђивања статистичке значајности разлика за сваку варијаблу. Резултати истраживања указују да је код испитаника експерименталне групе на крају експерименталног периода у односу на контролну групу дошло до статистички значајног повећања нивоа код свих примијењених тестова моторичких и ситуационо-моторичких способности.

6. Рајић Бранислав,  Допсај Миливој,  Царлос Паблос Абелла, Каришик Синиша (2013). Ефекти комбинованог и класичног тренинга на различите параметре изометријског градијента мишићне силе опружача ногу код одбојкашица: дискриминативна анализа, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO ANTHROPOLOGICAL STATUS WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS, Београд, Србија. Зборник радова 647-659

Бројне студије су показале да утицај експлозивне мишићне снаге и снагадоњих екстремитетаимају важну улогу у спровођењу различитихкретњи у модерним спортовима: уатлетици (Аагаард ет ал 2010;. ЦОХ, 2010; Клеинволтеринк и др., 2010), убадминтону (Андерсен етал., 2007; Да Силва Григолетто, и др., 2008; ) као иу одбојци (Маркуес ет ал 2006,;..Барнес ет ал,2007; Рајић и сар., 2008; Хаџић и др, 2010.; Лидор ет ал 2010.; Маркуес на ал., 2008; Маркуес и сар.,2011; Допсај и Ивановић 2011; Рајић, 2013).Као одговор на побољшање експлозивне снаге, кривуља,снага – време која се помера калевој страни, односно време потребно да се постигне максимални ниво мишићне силе се смањује, на временски период од 200 до 250мс (Веркхосхански, 1999; Затсиорски и Краемер, 2006), или чак и мање,између 150 и 180мс (Коми, 2003. године; ЦОХ, 2010). Потврђено је да основни, специфични и посебни параметари контрактилногкапацитета експлозивне снагекод три мишићне групепосебнотренираних одбојкашица у значајној мјери показују побољшањеснага - време у изометријским условима него уобичајенотренираних спортиста(Рајић, 2003;. Рајић и сар, 2008; Виллареал и сарадници, 2011;. Рајић, 2013). Максимална стопа развоја снаге је испод максималног нивоа мишићне снаге на почетку посебногпроцесатренинга, али значајно превазилази ниво на крају процеса (Допсај,2010). Али, стопа развоја снаге је достигла врхунац у 100мс, 180мс 250мс од почеткамишићне контракције, као и 50% од максималне силе развијена на истом нивоу за доње екстремитете (Рајић, 2013). Циљ овог истраживања је анализирати брзину достизања врхунца развоја снаге на различитим нивоима од почетка контракције мишића и ниво мишићне силе која је достигнута на истом нивоу. Индекс синергије може да послужи у постављању интензитет тренинга и превенцији повреда.

           

7. Рајић Бранислав,  Допсај Миливој,  Царлос Паблос Абелла, Каришик Синиша (2013). Ефекти различите врсте тренинга на параметре изометријског градијента мишићне силе опружача ногу код одбојкашица. ИНТЕРНАТИОНАЛ СЦИЕНТИФИЦ ЦОНФЕРЕНЦЕ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY APPLICATION TO ANTHROPOLOGICAL STATUS WITH CHILDREN, YOUTH AND ADULTS,Београд, Србија. Зборник радова 280-289.

            Циљ рада је да објасни ефекте комбинованог метода тренинга током четворонедељног предтакмичарског мезоциклуса. МЕТОД: три групе различито тренираних спортисткиња су учествовале у истраживању: експериментална група (N= 12), група класично тренираних одбојкашица (N= 8) и контролна група (N= 20).Тестови “Получучањ” и “Подизање на прсте” су реализовани у изометријским условима са циљем да се анализирају: ниво максималне мишићне силе (N) - Fmax, време потребно да би се развила максимална мишићна сила (ms) - tFmax, Градијент максималне мишићне силе - RFDFmax, као и градијенти мишићне силе која се реализовала на 100ms, 180ms, 250ms од почетка мишићне контракције, као и на 50% од њене максималне вредности. РЕЗУЛТАТИ: MANOVA је доказала статистичке разлике између група испитаница на иницијалном (Wilk’s Lambda = 0.044; F = 10.608; p = 0.000), и финалном мерењу (Wilk’s Lambda = 0.032; F= 12.764; p= 0.000). Експериментална група је побољшала градијент мишићне силе реализован на 100ms, 180ms, 250ms од почетка мишићне контракције, као и на нивоу 50% и 100% од максималне мишићне сила у поређењу са GROUPCLASS и GROUPCONTROL у случају мишића опружача ногу и опружача скочног зглоба. ЗАКЉУЧАК: Резултати су дефинисали доминантне факторе експлозивне мишићне силе – градијент максималне мишићне силе опружача ногу и скочног зглоба, као и грдијент мишићне силе опружача ногу реализован на 250 ms од почетка мишићне контракције. Специјалан модел тренинга повећао је експлозивност експерименталне групе (GROUPSPEC) за 87% у односу на класично тренирану групу (GROUPCLASS), и за 35% у односу на контролну групу.

8. Рајић Бранислав, Допсај Миливој, Царлос Паблос Абелла, Девал Цараталла Виценте, Каришик Синиша (2013). Effects of combined and classic training on different isometric rate of force development parameters of leg extensors in female volleyball players: Discriminative analysis approach. Journal of Research in Medical Sciences. Иран.8(10): 840–847.

Циљ ове студије је да провери ефекте комбинованог и класичног тренинга на  развој различитих изометријским нивоа силе ногу (RFD).  Материјал и методе: Тестиране су три групе женских спортиста: Експериментална група (N =12), уобичајено тренирана група (N= 11) и контролна група спортиста (N = 20). Изометријски тестови  “Получучањ” и “Подизање на прсте” су испитивали максималну снагу,  потребно време да се постигне RFD и урађена је анализa  на 100 мс, 180 мс, 250 мс од почетка и 50-100% његовог максималног резултата. Резултати: Максимални RFD ногу и ножног листа су доминантни експлозивни параметри. Експериментални  тренинг је  побољшао RFD ножног листа GROUPSPEC на 100 мс (p = 0,05), на 180 мс (p = 0,039), на 250 мс (p = 0,039), на 50% од  Fmax (p = 0.031) и Fmax (p= 0,05). Доминација GROUPSPEC према GROUPCLASS и GROUPCONTROL је у случају ногу на100 мс (p = 0,04); на 180 мс (p = 0,04); на 250 мс (p = 0,00); на 50% од Fmax (p = 0,01), док је у Fmax (p = 0.00); у случају мишића листа на 100 мс (p = 0,07); 180 мс (p = 0,001); на 250 мс (p = 0,00); на 50% од Fmax (p = 0,00) и на Fmax (p = 0,000). Закључак: Доминантан фактор експлозивне снаге су максимални RFD екстензора ногу и ножног листа,на 250мс. Специфични тренинг је унапредио експлозивност ножног листа GROUPSPEC општу и делимичну доминацију GROUPSPEC за 87% у односу GROUPCLASS, а 35% у односу GROUPCONTROL.

 

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

Рецензирани универзитетски уџбеници који се користе у земљи:

Слободан Горановић, Синиша Каришик (2012). Голман у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.

Слободан Горановић, Синиша Каришик, Зоран Валдевит (2013). Техника у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.

           

Менторства ичланство у комисијама докторских, магистарских, мастер и дипломских радова:

Ментор за завршни рад првог циклуса (дипломски рад)

Милан Вујадиновић (2011). Карактеристике и методе обучавања зонске одбране 6:0

Јолић Борис (2011). Техничко тактичка припрема организатора игре у рукомету

Балабан Александар (2011).Техничко тактичке активности организатора игре у рукомету

Обренко Миљковић (2012). Анализа технике голмана

Борис Вулетић (2013). Групна тактика у нападу

Петар Филиповић (2013). Анализа рукометне утакмице

Вуковић Ведран (2013). Анализа одбране 3:2:1 у рукомету

Сара Орашанин (2013). Техничко тактичке активности голмана на рукометној утакмици

Саша Томић (2013). Анализа изабране технике рукометне игре у одбрани

Јован Мумовић (2013). Анализа рукометне игре по позицијама

Мишо Спасојевић (2013). Периодизација тренинга у рукомету  

Спасоје Пекић (2013). Анализа технике игре без лопте у рукомету

Данијел Божић (2014). Анализа припремног периода у рукомету

Борис Тешановић (2014). Напад са играчем више у рукомету

Ана Вукадиновић (2015). Селекција играча у рукомету

Милован Пановић (2015). Рукометна игра са неједнаким бројем играча у нападу и одбрани

Ментор за завршни рад другог циклуса (магистарска теза)

Ивана Арсић (12.07.2012). „Разлике у антрополошким карактеристикама између рукометашица и ученица узраста од једанаест година“

Ментор за завршни рад другог циклуса (мастер рад)

Иван Игњатовић (06.03.2014). „Утицај тренажног процеса на развој антрополошких карактеристика рукометаша„

Борис Јолић (03.04.2014). ,,Каноничке релације антропометријских карактеристика са резултатима брзине трчања и експлозивне снаге код рукометаша„  

Хајрудин Прентић (13.07.2015). ,,Утицај програмираног вјежбања на трансформационе процесе морфолошких карактеристика ученика усмјерених за спорт,,

Члан комисије за одбрану докторске дисертације

Далибор Николић (12.10.2015.). ,,Валоризација програма опште физичке припреме у тренажном процесу на развој антрополошких димензија и специфично моторичких способности школске дјеце“     /члан комисије/

                                              

Члан и председник комисије за одбрану магистарскe тезe

Љубиша Врховац (30.03.2012). „Ефекти модела моторичких вјежби на трансформационе процесе антрополошких обиљежја код ученица средњих школа“    /члан комисије/

Милан Гутовић (29.06.2012). „Утицај антропометријских карактеристика и базично моторичких способности на прецизност додавања код младих одбојкашица“  /члан комисије/

Андрија чивчић (21.12.2012). „Релације антрополошких димензија са резултатима координације и флексибилности код школске дијеце пубертетског узраста“ /члан комисије/

Денис Шиљеговић (26.12.2012). „Вредновање резултата морфолошког и моторичког простора у зависности од старосне и полне структуре“    /председник комисије/

Милан Стојановић (18.01.2013). „Ефекти модела спортско рекреативних садржаја на развој антрополошких обележја код особа средњег доба“    /члан комисије/

Марко Јанковић (29.03.2013). „Утицај модела тренинга спринтерског трчања на развој антрополошких димензија атлетичара“     /председник комисије/

Сенад Чоковић (30.05.2013). „Трансформациони процеси антрополошких обележја младих џудиста обухваћених програмом за реализацију моторичке снаге и флексибилности“ /члан комисије/

Саша Грујић (18.10.2013). „Квантитативне промене антрополошких обележја под утицајем брзине и агилности код деце селекционисане за спорт“    /члан комисије/

Славица Окичић (10.07.2014). „Релације морфолошких карактеристика и моторичких способности са резултатима специфично моторичких способности код младих пливача“ /члан комисије/

Бојан Маринковић (29.09.2015). ,,Утицај модела моторичких вјежби координације и брзинских способности на антрополошка обиљежја спортисат,,  /члан комисије/

Члан и председник комисије за одбрану мастер рада

Филип Мандић (20.07.2012). „Утицај опште физичке припреме на морфолошке карактеристике, моторичке и функционалне способности ученика средњих школа“  /члан комисије/

Саша Станојевић (16.11.2012). „Утицај програмираног вежбања експлозивне снаге и агилности на антрополошке димензије селекционисаних спортиста“    /члан комисије/

Џевад Голаш (30.11.2012). „Каноничке релације морфолошких карактеристика, моторичких и функционалних способности са резултатима координације и флексибилности код дечака селекционисаних за спорт узраста 10 – 11 година“  /председник комисије/

Игор Куљић (24.11.2012). „Развојне карактеристике морфолошких, моторичких и функционалних способности у додатној настави физичког васпитања код дјечака 13 и 14 година“  /председник комисије/

Марко Баричанин (15.05.2013). „Каноничке релације између антрополошких димензија и резултата спринтерског трчања код селекционисане дјеце за спорт“   /члан комисије/

Милован Мудринић (12.07.2013). „Повезаност базично моторичких способности са ситуационо моторичким способностима селекционисаних младих фудбалера“   /члан комисије/

Александар Тошић (15.09.2014). „Допунске вјежбе за развој моторичких способности ученика основних школа“   /председник комисије/

Павле Стојковић (07.11.2014). „Ефекти програмираног вјежбања на развој моторичких и ситуационо – моторичких способности младих фудбалера“   /председник комисије/

Марица Средојевић (18.11.2014). „Модел антропометријских карактеристика и моторичких способности одбојкашица пионирског узраста“    /члан комисије/

Марко Дејановић (23.12.2014).“Утицај програма вјежбања одбојкашке технике на антрополошке димензије ученика средње-школског узраста“    /председник комисије/

Томица Бугарин (15.07.2015). ,,Односи између морфолошких карактеристика и експлозивне снаге код дјечака узраста од 7-11 година,,   /председник комисије/

Сњежана Пандуревић  (23.09.2015). ,,Разлике у експлозивној снази и координацији код џудиста различитог узраста,,   /члан комисије/

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог избора

Предавач и демонстратор на семинару Зимска школа на Копаонику у оквиру програма “Тематско оперативно планирање обавезних програмских садржаја физичког васпитања у функцији оптимализације технологије рада на часу”, у организацији Друштва педагога физичке културе Србије , Копаоник, март 2008

6. Резултат  интервјуа са кандидатима

Комисија је обавила интервју са кандидатom доц. др Синишом Каришиком. По окончању интервјуа комисија је констатовала да  кандидат  испуњава законом прописане услове конкурса на који се пријавио као и све обавезе и различите задатке како у извођењу наставе тако и у свом научном раду.      

7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за коју је кандидат конкурисао,  у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС  (Службени гласник РС  број: 73/10)

Увидом у достављену документацију комисија је констатовала да је кандидат доц. др Синиша Каришик у наставном процесу од 2002. године у својству асистента, вишег асистента и доцента као и да је у том периоду реализовао практичну и теоретску наставу на предмету Рукомет, на Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву.

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На конкурс објавлјен дана 11. 11. 2015. Године у дневном листу „Глас Српске“, за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Кинезиологија колективних спортова, на наставном предмету Рукомет, пријавио се један кандидат.

            Комисија констатује да доц. др Синиша Каришик испуњава све законом предвиђене услове за именовање у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Кинезиологија колективних спортова, на наставном предмету Рукомет и то:

            - У звању доцента провео је један изборни период на предмету Рукомет

- Има објављено више од пет рецензираних научних радова из уже научне области, послије избора у звање доцента

- Има објављена два универзитетска уџбеника из предмета Рукомет, на који се бира

- Био је ментор, више пута за завршни рад другог циклуса и члан комисије за одбрану једне докторске дисертације

            На основу напријед наведеног, Комисија са задовољством једногласно предлаже Наставно - научном вијећу Факултета физичког васпитања и спорта и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се доц. др Синиша Каришик изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Кинезиологија колективних спортова, на наставном предмету Рукомет.

Источно Сарајево:________________                                                      

Чланови Комисије:

1.__________________________

Др Слободан Горановић, редовни професор, ужа научна област Кинезиологија у спорту – предмет Рукомет, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, предсједник

2.__________________________

Др Милорад Ђукић, редовни професор, ужа научна област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању – предмет Рукомет, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду,

члан

3.__________________________

Др Топлица Стојановић, редовнипрофесор, ужа научна област Кинезиологија у спорту – предмет Одбојка, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци,

члан