Факултет физичког васпитања и спорта Пале Универзитета у Источном Сарајеву расписује

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Пријава за упис у прву годину трећег циклуса студија – кандидати достављају пријаве од  12.12.2017. године, након чега ће се вршити упис кандидата до 19.01.2018. године .

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Општи услови за упис на докторске студије

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

- Завршене дипломске академске студије (I и II циклуса) са најмање 300 ECTS бодова или

- Стечено високо образовање по ранијим важећим прописима у трајању од најмање 10 (семестара) што одговара 300 ECTS бодова или

- Завршене постдипломске-магистарске студије са стеченим називом магистра наука, или

- Завршене специјалистичке студије по раније важећим прописима, уз обавезу полагања разлике предмета.

- Знање једног страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области.

Поред општих услова кандидати са нематичних факултета, који се желе уписати на ове докторске студије, морају да испуне и посебне услове, који су доступни на WEB

страници Универзитета/факултета.

Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на WEB страници Универзитета/факултета.

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,

- овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената),

- додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена,

- наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму),

- доказ о познавању страног језика

- библиографија

Пријаве за упис у прву годину трећег циклуса студија кандидати могу поднијети  од12.12,2017. године, након чега ће се вршити упис кандидата до 19.01.2018. године.

кандидати ће на веб-страницама универзитета имати увид у посебне услове које прописују факултети/академија, податке о смјеровима/усмјерењима унутар студијског програма, податке о звањима која се стичу завршетком студијског програма, као и висини школарине у академској 2017/18. години